Buffalo Wild Wings Hamilton Mill, Farm Animal Puzzles Online, Wordpress Pros And Cons 2020, Traditional Baked Beans Recipe, Health Benefits Of Sweet Basil, Clean And Clear Triple Acne Face Wash Price, Clinical Neuropsychology Salary, Dewalt Dcht860m1 40v Max, How Do I Connect My Ge Washer To Wifi, " />
HSIL
Home > Uncategorized > proverbs in xhosa bible

proverbs in xhosa bible

16:2 Zonke iindlela zendoda ziqaqambile kwawayo amehlo; Ke yena umlinganisi womoya nguYehova. 20:9 Ngubani na ongathi, Ndiyiqaqambisile intliziyo yam, Ndihlambulukile esonweni sam? 7:19 Kuba indoda ayikho ekhaya, Ihambe uhambo olude; 7:20 Iphethe ingxowa yemali; Yobuya ngosuku lokuhlangana kwenyanga ukuza ekhaya. 15:22 Iingcinga ziyatshitsha ngokungabikho kokucweya; Ke zona zima ngamaphakathi amaninzi. 19:27 Yeka, nyana wam, ukuthi uve uqeqesho, Kanti uya kusuka ulahlekane nentetho yokwazi. Nokurhweba ingqondo kungakanani na ukunyuleka kwako, ngaphezu kwesilivere! 13:7 Kukho ozenza isityebi, engenayo nento; Kukho ozenza isisweli, enobuncwane obuninzi. 12:9 Ulungile ophantsi enesicaka, Ngaphezu kozizukisayo eswele ukudla. 11:6 Ubulungisa babathe tye buyabahlangula; Amanginingini athiwa hlasi kwayimbimbithelo yawo. 14:12 Kukho indlela ethe tye phambi komntu, Ukanti ukuphela kwayo ziindlela zokufa. 8:20 Ndihamba ngomendo wobulungisa, Phakathi kweendlela ezisesikweni; 8:21 Ukuze abandithandayo ndibadlise ilifa elililo, Ndizizalise izindlu zabo zobuncwane. 7:24 Ke ngoko, bonyana, ndiphulaphuleni, Niyibazele indlebe intetho yomlomo wam. 25:23 Umoya ovela ngasentla uvelisa isiphango; Ulwimi oluhlebayo luvelisa ubuso obujalileyo. 23:31 Musa ukuyikhangela iwayini, xa izenza ingqombela, Xa ibengezelayo endebeni, Xa ihla kamnandi; 23:32 Ukuphela kwayo iluma njengenyoka, Iluma njengerhamba. 27:6 Akholekile amanxeba omhlobo; Kodwa yingxungxu ukwanga kotshaba. 6:1 Nyana wam, ukuba uthe wammela ummelwane wakho, Wabambana nomnye ngesandla: 6:2 Urhintyelwe ngentetho yomlomo wakho, Uthiwe hlasi ngentetho yomlomo wakho. 21:12 Ilungisa liyayiqiqa indlu yongendawo. 23:26 Ndinike intliziyo yakho, nyana wam, Amehlo akho akholiswe ziindlela zam. 4:9 Boyinika intloko yakho isangqawe esihle, Bokupha isithsaba sokuhomba. 4:3 Kuba ndandingunyana kubawo, Ndithambile, ndimnye phambi koma. yini, nyana wesizalo sam? { 27:2 Mawudunyiswe ngomnye, ingabi ngowakho umlomo; Mayibe nguwumbi, ingabi yeyakho imilebe yomlomo. My son, do not walk in the way with them. Bible Verses About Marriage Marriage is a sacred vow between a man and woman and the Bible offers many verses that offer guidance for married couples, husbands, wives, newlyweds, and engagement. 26:17 Ubamba ngendlebe inja igqitha, Ophuphuma umsindo ngembambano angephambi kwayo. 16:9 Intliziyo yomntu icinga indlela yakhe; NguYehova oyalela ukunyathela kwakhe. Paths Of The Wicked Warnings Of Evil Associations Avoiding Evil. 28:14 Hayi, uyolo lomntu ohlala enkwantya; Ke yena ontliziyo ilukhuni uya kweyela ebubini. 11:4 Abunyusi ubuncwane ngemini yokuphuphuma komsindo; Ubulungisa buyahlangula ekufeni. 26:27 Omba isihogo weyela kuso; Oqengqa ilitye, libuyela kuye. Inceba nenyaniso iba nabayila okulungileyo. Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. 14:31 Ocudisa isisweli ungcikiva uMenzi waso; Olibabalayo ihlwempu uyamzukisa. 11:18 Ongendawo usebenzela umvuzo oyinkohliso; Ke yena ohlwayela ubulungisa unomvuzo oyinyaniso. 13:10 Ngokukhukhumala kuvuka ukulwa kuphela; Ubulumko bunabavuma ukucetyiswa. 22:7 Isityebi siya kuwalawula amahlwempu; Nobolekayo ngumkhonzi endodeni embolekayo. 5:17 Mayibe yeyakho, yeyakho wedwa, Ingabi yeyabangengabo abakowenu kunye nawe. Bumemeza emantloko eendawo zembutho; Ekungeneni kwamasango, Phakathi komzi, buthetha iintetho zabo, busithi: 22 ( B) 3 Do not spend your strength[ a] on women, your vigor on those who ruin kings. Proverbs 9:1 “Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:”. 1 The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel; 2 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; 3 To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; 4 To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion. 19:18 Mqeqeshe unyana wakho, xa kusekho ithemba; Kodwa ungangxameli kumbulala. 30:29 Izinto zintathu ezihamba ngokunyalasa, Hayi, zine ezilungisayo ukuhamba: 30:30 Yingonyama, igorha phakathi kwezinto ezizitho zine, Elingabuyi umva phambi kweento zonke; 30:31 Yinja elingesi nokuba yinkunzi yebhokhwe; Ngukumkani enomkhosi wakhe. The recurring promise of Proverbs is that generally the wise (the righteous who obey God), live longer (9:11), prosper 2:20-22), experience joy (3:13-18), and the goodness of God temporally (12:21), while fools suffer shame (3:35), and death (10:21). 24:21 Nyana wam, moyike uYehova nokumkani, Ungazibandakanyi nabanokumbi; 24:22 Kuba kofika ngesiquphe ukusindeka kwabo; Ilishwa leminyaka yabo, ngubani na olaziyo? 16:14 Ubushushu bokumkani buzizithunywa zokufa; Ke indoda elumkileyo iyamcamagusha. 21:6 Ukuzuza ubuncwane ngolwimi oluxokayo Ngumphunga ophephethekayo wabafuna ukufa. Verse Concepts. Zinabani na iingxabano? 1:16 Kuba iinyawo zabo zigidimela ububi, Zikhawulezela ukuphalaza igazi; 1:17 Kuba ufumana usanekwa umnatha Emehlweni eentaka ezi zonke; 1:18 Ke bona balalela elabo igazi, Bazonda owabo umphefumlo. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. Kuba ukuphamba kweziyatha kuyazi bulalabulala, Nobunqobo bezinyabi buyazitshabala lisa. 6:21 Sibophe entliziyweni yakho okukanye, Usinxibe emqaleni wakho. 12:2 Olungileyo uyamkeleka kuYehova; Indoda enamayelenqe uyifumana inetyala. 16:22 Lithende lobomi ingqiqo kumniniyo; Ke lona uqeqesho lwezimathane kukumatha kwazo. 29 The way of the Lord is a refuge for the blameless, but it is the ruin of those who do evil. 26:15 Ivila lifaka isandla salo esityeni, Yindiniso ukusibuyisela kwasemlonyeni walo. 13:15 Ingqiqo entle ibanga ubukholwane; Indlela yamanginingini inzima. 9:17 Amanzi abiweyo anencasa, Nesonka esityiwa ngasese simnandi kunene. A wife of noble character is her husband’s crown, but a disgraceful wife is like decay in his bones. 21:17 Othanda imigcobo uba yindoda esweleyo; Othanda iwayini neoli akabi sisityebi. Kuba iinyawoiinyawo zabo zigidimela ububiububi, Zikhawulezela ukuphalaza igaziigazi; 17 27:24 Ngokuba ayingonaphakade ingqwebo; Nesithsaba sesezizukulwana ngezizukulwana, yini na? 14:1 Ubulumko bomfazi buyayakha indlu yakhe; Ukumatha kuyayichitha ngezakhe izandla. 7:11 Uyaphithizela, uyinjubaqa; Azihlali endlwini yakhe iinyawo zakhe. Read ImiZekeliso 5 in the 'Xhosa' translation. 28:27 Opha ihlwempu akasweli; Ke yena ofihla amehlo akhe uneengqalekiso ezininzi. 4:4 Wandiyala ke, wathi kum, Intliziyo yakho mayiwabambe amazwi am; Gcina imithetho yam, uphile. 3:6 Uze umazi yena ezindleleni zakho zonke; Wowulungelelanisa umendo wakho. 3:20 Agqobhoka amanzi anzongonzongo ngokwazi kwakhe, Savuza umbethe isibhakabhaka. 13:18 Unobuhlwempu nocukucezo ophulukene noqeqesho; Osigcinileyo isohlwayo uyazukiswa. Ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu njengesithonga, Ekuzeni kokusindeka kwenu njengesaqhwithi, Ekufikelweni kwenu yimbandezelo nenkcutheko. 16:6 Ngenceba nenyaniso buyacanyagushelwa ubugwenxa; Ngokoyika uYehova umntu uyatyeka ebubini. For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore. 14:7 Suka ebusweni bendoda esisinyabi; Akuyi kuza wafumana mlomo wokwazi kuyo. 29:21 Osifekethisayo kwasebuncinaneni isicaka sakhe Uya kwenelwa lukhula ekupheleni. 30:10 Musa ukusihleba isicaka enkosini yaso, Hleze sikutshabhise, uthwale ityala. 1:11 Ukuba bathe, Hamba nathi, Masilalele igazi, Masibalalele abamsulwa bengenatyala; 1:12 Masibaginye njengelabafileyo behleli, Begqibelele, njengabehla baye emhadini; 1:13 Sofumana ubuncwane obunqabileyo, Sozizalisa izindlu zethu ngamaxhoba; 1:14 Wena ke woliphosa phakathi kwethu iqashiso lakho, Yoba nye ingxowa yethu sonke: 1:15 Nyana wam, musa ukuhamba ngendlela nabo; Lunqande unyawo lwakho emendweni wabo. Ungokabani na uYoo? 11:28 Okholosa ngobutyebi bakhe uya kuwa yena; Ke amalungisa aya kuhluma njengamagqabi. 29:11 Isinyabi siya kukhupha konke ukufutha kwaso, Ke sona isilumko sikudambisela embilinini yaso. 13:16 Bonke abanobuqili benza ngokwazi; Isinyabi siya kwaneka ukumatha. 10:4 Uba lihlwempu osebenza ngesandla esidangeleyo; Ke sona isandla sabakhutheleyo siyatyebisa. 11:17 Uwuphethe kakuhle umphefumlo wakhe umtu onenceba; Isijorha siyihlisele ishwangusha inyama yaso. 23:27 Kuba sisihogo esinzulu ihenyukazi, Liqula elimxinwa umfazi wolunye uhlanga. 10:24 Into anxunguphala yiyo ongendawo, yiyo emfikelayo; Akunqwenelayo amalungisa aya kunikwa. 1 Nyana wam, bubazele indlebe ubulumko bam, Ingqondo yam uyithobele indlebe yakho; . Libaphenulela ebubini abangendawo. 14:20 Ihlwempu lithiywa nangummelwane walo; Ke bona abathanda isityebi baninzi. 14:28 Busebuninzini babantu ubungangamela bokumkani; Kusekupheleni koluntu ukutshabalala kwesidwangube. 21:14 Isipho entsithelweni sinqanda umsindo, Isicengo esondweni lengubo sinqanda umsindo onamandla. 27:10 Musa ukumlahla umhlobo wakho nomhlobo kayihlo; Ungangeni endlwini yomzalwana wakho ngemini yokusindeka kwakho; Ulungile ummelwane okufuphi, kunomzalwana okude. 20:28 Inceba nenyaniso ilondoloza ukumkani; Uyixhasa itrone yakhe ngenceba. 19:25 Umbethile umgxeki, siba nobuqili isiyatha; Umohlwayile onengqondo, woqonda azi. 24:8 Ocinga ngokwenza ububi, Lowo bathi ukumbiza nguMayelenqe. 9:9 Siluleke isilumko, solumka okunye; Lazise ilungisa, lokongeza ukufunda. { 8:35 Kuba ofumana mna, ufumene ubomi; Uzuze okukholekileyo kuYehova. 18:8 Amazwi entlebi yimithamo emnandi; Yona ihla iye ezingontsini zombilini. 9:15 Ukuba ameme abadlula ngendlela, Abalungelelanisa umendo wabo, esithi. 15:17 Ulungile umxhesho womfuno kunye nothando, Ngaphezu kwenkomo etyetyisiweyo kunye nentiyo. 1:10 Nyana wam, ukuba aboni bathe bakuhenda, Uze ungavumi ke. 15:13 Intliziyo evuyileyo iyabuchwayithisa ubuso; Ekubulalekeni kwentliziyo umoya uthi dakumba. 3:24 Ukuba uthe walala, akuyi kunkwantya; Wolala, bube mnandi ubuthongo bakho. Xhosa, UMateyu 1 (Matthew 1) Please select the particular book and chapter you wish to read. 5:14 Ndaphantsa ukuba sebubini bonke Esazulwini sesikhungu nebandla. 31:5 Hleze basele bakulibale okumiselweyo, Balijike ityala loonyana bonke beentsizi. ezitratweniThe phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in... Umoya"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... isandlaScientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. 18:16 Isipho somntu siyamgabulela, Simse phambi kwabakhulu. 4:20 Nyana wam, wabazele indlebe amazwi am; Intetho yam yithobele indlebe yakho. 19:21 Zininzi iingcinga entliziyweni yomntu; Noko ke licebo likaYehova eliya kuma. Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo azuze amacebo obulumko; 6 10:13 Ubulumko bufumaneka emlonyeni wonengqondo; Intonga yeyomhlana woswele intliziyo. 31:22 Uzenzela imiqamelo; Yilinen ecikizekileyo kwanemfusa isambatho sakhe. 21:20 Ubuncwane obunqwenelekayo neoli zisekhayeni lesilumko; Ke umntu osisinyabi uyaziginya azigqibe. 16:26 Ukulamba komxelengi kuyamxelengela, Ngokuba umlomo wakhe uyamqhuba. 30:4 Ngubani na owenyuka waya emazulwini, waza wehla? 7:12 Uthi ephandle, abe esezitratweni, Alale kufuphi neembombo zonke. 31:14 Unjengeenqanawa zabarhwebi, Ukuya kuthabatha kude ukudla kwakhe. 21 Ngokokuba ndinibizile, anavuma, Ndolule isandlaisandla sam, akwabakho ukhathalayo; 25 30:33 Kuba ukucofa ubisi kuvelisa amasi, Ukucofa impumlo kuvelisa igazi, Ukucofa umsindo kuvelisa imbambano. 17:17 Umhlobo uthanda ngamaxesha onke; Umzalwana uzalelwe imbandezelo. 11:16 Umfazi osimilo silungileyo uzizekela uzuko; Abanobungqwangangqwili bazizekela ubutyebi. 16:15 Ekukhanyeni kobuso bokumkani bubomi; Okuthandwa nguye kunjengelifu lemvula yasekwindla. 27:12 Onobuqili uyabubona ububi, azimele; Ke zona iziyatha zigqitha kubo, zohlwaywe. 17:7 Ayisifanele isidenge intetho ekhukhumeleyo; Yobeka phi na ke ukungalifaneli inene intetho ebubuxoki. 17:3 Ukhamba lolokunyibilikisa isilivere; iziko lelokunyibilikisa igolide; Umcikidi weentliziyo nguYehova. 31:2 Yini, nyana wam? A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love... iindlela Nesuka naliyeka necebo lam lonke, Anavuma ndakunohlwaya. 3:11 Uqeqesho lukaYehova, nyana wam, musa ukulucekisa, Ungakruquki sisohlwayo sakhe; 3:12 Kuba lo amthandayo uYehova uyamohlwaya, Njengoyise esohlwaya unyana akholwayo nguye. 8:33 Yivani uqeqesho, nibe nobulumko, Ningaluyeki. 10:1 Unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise; Ke unyana osisiyatha usisingqala sonina. 21:30 Akukho bulumko, akukho ngqondo, Akukho cebo malungana noYehova.

Buffalo Wild Wings Hamilton Mill, Farm Animal Puzzles Online, Wordpress Pros And Cons 2020, Traditional Baked Beans Recipe, Health Benefits Of Sweet Basil, Clean And Clear Triple Acne Face Wash Price, Clinical Neuropsychology Salary, Dewalt Dcht860m1 40v Max, How Do I Connect My Ge Washer To Wifi,